.

Άρθρο 5
Ευθύνη για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης

(άρθρο 33 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

Η παρ. 1α του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«1α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των εποπτικών οργάνων κάθε ανώνυμης εταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους αναθέτει ο νόμος έχουν το συλλογικό καθήκον έναντι της εταιρείας για να εξασφαλίσουν ότι:

α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται χωριστά, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και

β) οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και, όταν προβλέπεται χωριστά, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης έχουν καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4308/2014 (Α'251), του Ν.4336/2015 Α'94) και του παρόντος Νόμου και, κατά περίπτωση, με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που θεσπίσθηκαν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1606/2002».