.

Άρθρο 9
Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 116/2014 (Α'185)

1. Μετά το άρθρο 66 του Π.δ. 116/2014 προστίθεται άρθρο 66Α ως εξής:

«Άρθρο 66A
Προσωπικό της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

1. Οι θέσεις της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ορίζονται ως εξής:

α) Μία (1) θέση Μονίμου Αντιπροσώπου με βαθμό αντίστοιχο Πρέσβεως. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος προΐσταται της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της.
β) Μία (1) θέση Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου με βαθμό αντίστοιχο Πληρεξουσίου Υπουργού Β’ τάξης. Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος αναπληρώνει τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο, σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου.
γ) Πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων, οι οποίοι για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοινώνονται προς αυτόν ως σύμβουλοι.
δ) Μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου και μία (1) θέση οδηγού - επιμελητή.

2.α. Στη θέση του Μονίμου Αντιπροσώπου διορίζεται πρόσωπο που γνωρίζει άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Π.δ. 50/2001 (Α’ 39), είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής ανώτατης σχολής και διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική προερχόμενη από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α’ 65), ή διεθνείς οργανισμούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα.

β. Στη θέση του Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου διορίζεται πρόσωπο που γνωρίζει άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Π.δ. 50/2001, είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής και κάτοχος διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής ανώτατης σχολής και έχει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική προερχόμενη από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 ή διεθνείς οργανισμούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα.

γ. Στις θέσεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 αποσπώνται υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, οι οποίοι έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής, γνωρίζουν άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Π.δ. 50/2001 και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή να είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική ή σε αντικείμενα σχετικά με τις επιτροπές του ΟΟΣΑ, ενώ αυτοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική ή σε αντικείμενα σχετικά με τις επιτροπές του ΟΟΣΑ.

δ. Για τη θέση διοικητικού υπαλλήλου της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 απαιτείται πτυχίο ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής και καλή γνώση της Ελληνικής και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου. Για τη θέση του οδηγού-επιμελητή της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 απαιτείται απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καλή γνώση της Γαλλικής και της Ελληνικής και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης. Οι ανωτέρω πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Γαλλίας. Η συνδρομή των ανωτέρω τυπικών προσόντων και της προϋπόθεσης της κατοικίας ελέγχεται από το Μόνιμο Αντιπρόσωπο.

3.α. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Σε κάθε αλλαγή Μονίμου Αντιπροσώπου, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της. Το πρωτότυπο των πρωτοκόλλων κατατίθεται στο αρχείο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και αποστέλλονται αντίγραφα στις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας του Μονίμου Αντιπροσώπου να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τον Αναπληρωτή του. Για τον τύπο και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων και των εκθέσεων απογραφής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3566/2007 (Α’ 117). Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται και παύεται από τα καθήκοντά του με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εξωτερικών.

β. Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται και παύεται από τα καθήκοντά του με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εξωτερικών.

γ. Οι θέσεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 καλύπτονται με αποσπάσεις. Οι ως άνω αποσπάσεις γίνονται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η απόσπαση πραγματοποιείται για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη από την ανάληψη της υπηρεσίας, και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη για μία μόνο φορά. Αν οι αποσπασθέντες υπάλληλοι κατέχουν θέση προϊσταμένου παραιτούνται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Μετά τη λήξη της απόσπασής τους, επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις και δεν επιτρέπεται να αποσπασθούν πριν παρέλθει τριετία. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ανωτέρω θέσεις λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

δ. Το επιτόπιο προσωπικό της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 προσλαμβάνεται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών δυνάμενη να ανανεωθεί. Για την πρόσληψη απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Μονίμου Αντιπροσώπου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αντιμισθίας των προσλαμβανομένων, ύστερα από εισήγηση του Μονίμου Αντιπροσώπου και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες εργασίας.

Η σχετική σύμβαση καταρτίζεται από το Μόνιμο Αντιπρόσωπο. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παράγραφων 3 και 4 του άρθρου 149 του Ν. 3566/2007.

4. Στις θέσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να διορίζονται δημόσιοι υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι έχουν τα προβλεπόμενα για τις θέσεις αυτές προσόντα. Αν οι διορισθέντες υπάλληλοι κατέχουν θέση προϊσταμένου, παραιτούνται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Ο χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω υπαλλήλων στις θέσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους στις ανωτέρω θέσεις οι οργανικές θέσεις των διορισθέντων δεν καταργούνται και παραμένουν κενές, μετά δε τη λήξη της θητείας, οι ανωτέρω επανέρχονται αυτοδικαίως στις οργανικές τους θέσεις».

2. Μετά το άρθρο 67 του Π.δ. 116/2014 προστίθεται άρθρο 67Α ως εξής:

«Άρθρο 67Α
Προσωπικό του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη

1. Οι θέσεις του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη ορίζονται ως εξής:

α. Μία (1) θέση Προϊσταμένου, Οικονομικού Συμβούλου, με βαθμό αντίστοιχο Συμβούλου Πρεσβείας Α’ Τάξης.
β. Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων, οι οποίοι για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ανακοινώνονται προς αυτόν ως σύμβουλοι.
γ. Μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου.

2.α. Στη θέση του Οικονομικού Συμβούλου τοποθετείται υπάλληλος μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης, σύμφωνα με τo άρθρο 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και επιπλέον: α) διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή οικονομική και εμπορική πολιτική, β) γνωρίζει άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Π.δ. 50/2001, γ) είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής και δ) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

β. Στις θέσεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 αποσπώνται υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, οι οποίοι έχουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής, γνωρίζουν άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Π.δ. 50/2001 και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον, οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική και εμπορική πολιτική, ενώ αυτοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική και εμπορική πολιτική.

γ. Στη θέση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 προσλαμβάνονται μόνιμοι κάτοικοι Ελβετίας, με πτυχίο ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής και καλή γνώση της Ελληνικής και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου. Η συνδρομή των ανωτέρω τυπικών προσόντων και της μόνιμης κατοικίας ελέγχονται από τον Οικονομικό Σύμβουλο.

3.α. Ο Οικονομικός Σύμβουλος διορίζεται με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Αν ο διορισθείς υπάλληλος κατέχει θέση προϊσταμένου παραιτείται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο Οικονομικός Σύμβουλος τοποθετείται και απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εξωτερικών. Σε κάθε αλλαγή Οικονομικού Συμβούλου, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της. Το πρωτότυπο των πρωτοκόλλων κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη και αντίγραφα αποστέλλονται στις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο του Οικονομικού Συμβούλου να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο. Για τον τύπο και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων και των εκθέσεων απογραφής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3566/2007.

β. Οι θέσεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 καλύπτονται με αποσπάσεις, οι οποίες γίνονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Αν ο αποσπασθείς υπάλληλος κατέχει θέση προϊσταμένου παραιτείται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Η απόσπαση πραγματοποιείται για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη μία μόνο φορά, μετά δε τη λήξη της θητείας τους, οι αποσπασθέντες υπάλληλοι επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις και δεν επιτρέπεται να αποσπαστούν πριν παρέλθει τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

γ. Το επιτόπιο προσωπικό της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 προσλαμβάνεται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεωθεί. Για την πρόσληψη απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Οικονομικού Συμβούλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αντιμισθίας του προσλαμβανομένου, ύστερα από εισήγηση του Οικονομικού Συμβούλου και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες εργασίας. Η σχετική σύμβαση καταρτίζεται από τον Οικονομικό Σύμβουλο. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 149 του Ν. 3566/2007».