.

Άρθρο 18
Περί ψυκτικών εγκαταστάσεων

Η παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.δ. 1/2013 (Α’ 3) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Με επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 5.α, οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με το Π.δ. 87/1996, για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 ή 2, και η καθυστέρηση θεώρησης δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη, αντικαθίστανται με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 ή υποβάλει σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα παράβολα που περιγράφονται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 και: α) βεβαίωση υπηρεσίας ψυκτικού δύο ετών, από αντίστοιχο εργοδότη ή β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ψυκτικού. Το παράβολο του άρθρου 8 παράγραφος 5 που ορίζεται ως τετραπλάσιο καταβάλλεται και εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη των πέντε ετών.

Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας, έχει ξεπεράσει τα πέντε έτη, η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας παράβολα, όπως αυτά καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του Ν. 3982/2011 και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίστοιχη αίτηση».