.

Άρθρο 10

1. Δαπάνες για τη Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.

α. Τα έξοδα οίκησης του Μονίμου Αντιπροσώπου στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όπως αυτά προκύπτουν από το μισθωτήριο συμβόλαιο, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης) μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% του επιδόματος αλλοδαπής του Μονίμου Αντιπροσώπου.

β. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος εξομοιώνονται ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα με τους υπηρετούντες στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι, στο βαθμό Πρέσβεως και Πληρεξουσίου Υπουργού Β’ Τάξεως, αντιστοίχως.

Η δαπάνη για την καταβολή των ανωτέρω βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης).

γ. Οι τακτικές αποδοχές των αποσπασθέντων στις θέσεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 66 Α του Π.δ. 116/2014, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου, της υπηρεσίας ή του φορέα προέλευσής τους, ενώ η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση, καθώς και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης).

Το ύψος των επιδομάτων που λαμβάνουν οι ανωτέρω υπάλληλοι για την απόσπασή και την άσκηση της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό καθορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολιτικούς υπαλλήλους.

δ. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των προσλαμβανομένων στις θέσεις της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 66Α του Π.δ. 116/2014, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης).

2. Δαπάνες για το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη.

α. Ο Οικονομικός Σύμβουλος εξομοιώνεται ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα με τους υπηρετούντες στο βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α’ Τάξης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γενεύη.

Η δαπάνη για την καταβολή των ανωτέρω βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης).

β. Οι τακτικές αποδοχές των αποσπασθέντων στις θέσεις της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 67Α του Π.δ. 116/2014, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της υπηρεσίας ή του φορέα προέλευσής τους, ενώ η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση, καθώς και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης).

Το ύψος των επιδομάτων που θα λαμβάνουν οι ανωτέρω υπάλληλοι για την απόσπασή και την άσκηση της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό καθορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολιτικούς υπαλλήλους.

γ. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του προσλαμβανομένου στη θέση της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 67Α του Π.δ. 116/2014, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης).