.

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις

1. α. Οι διορισμένοι στις θέσεις του Μονίμου Αντιπροσώπου και του Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου εξακολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις αυτές μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την ανάληψη υπηρεσίας τους, με δυνατότητα η θητεία τους να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.

β. Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, οι αποσπάσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Μ.Ε.Α. – Ο.Ο.Σ.Α., αίρονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Όσοι υπάλληλοι είναι αποσπασμένοι για ορισμένο χρονικό διάστημα παραμένουν στις θέσεις τους έως τη λήξη της απόσπασής τους με δυνατότητα παράτασης αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 3γ της παραγράφου 1 του άρθρου 66Α του Π.δ. 116/2014, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του παρόντος.

γ. Τα έξοδα που προκύπτουν από την άρση των αποσπάσεων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του τομέα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

2. Η περίπτωση κ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως προστέθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4210/2013 (Α'254), αντικαθίσταται ως εξής:

«κ. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ο Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, καθώς και το προσωπικό της Μ.Ε.Α. - Ο.Ο.Σ.Α. και του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη που προσλαμβάνεται επιτοπίως».

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται οι σχετικές με τα υπό ρύθμιση ζητήματα διατάξεις των άρθρων 40 και 43 του Π.δ. 178/2000 (Α’ 165) και το άρθρο 245 του Ν. 4072/2012 (Α’ 86), που τις τροποποίησε.