.

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1796/1988 (Α’ 152)

Η παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 1796/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Επιτρέπονται αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ο.Α.Ε.Π., στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η απόσπαση πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Π., κατά παρέκκλιση του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007, Α’ 26), με τριετή διάρκεια, η οποία δύναται να ανανεώνεται και με την ίδια σχέση εργασίας και το ίδιο μισθολογικό καθεστώς. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον Ο.Α.Ε.Π..

Επιτρέπονται μετατάξεις/μεταφορές μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, σε κενές οργανικές θέσεις, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ο.Α.Ε.Π., στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι μετατάξεις/μεταφορές πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από σχετική εισήγηση του δ.σ. του Ο.Α.Ε.Π., κατά παρέκκλιση του άρθρου 73 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με τις αποδοχές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου/ μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος προϋπηρεσίας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον Ο.Α.Ε.Π. για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του Ν. 3408/2005 (Α’ 272)».