.

Άρθρο 14
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4314/2014 (Α’ 265)

1. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι διαδικασίες συντονισμού και διαχείρισης των ΕΔΕΤ για την υλοποίηση Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και η σύσταση επιτροπών για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και το έργο τους».

β. Προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:

«10. Με την απόφαση ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα ρυθμίζεται και κάθε ζήτημα σχετικό με την άσκηση των αρμοδιοτήτων ή των καθηκόντων που αναλαμβάνει και ιδίως:
(α) ο φορέας που αναλαμβάνει τη διαχείριση δράσεων του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής,
(β) οι δράσεις που αναλαμβάνονται και ο προϋπολογισμός της κάθε μιας,
(γ) οι αρμοδιότητες διαχείρισης ή τα καθήκοντα που ανατίθενται,
(δ) οι υποχρεώσεις του ενδιάμεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής,
(ε) το αρμόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο».

2. Στο άρθρο 14 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της ΕΑΣ είναι τα ακόλουθα:
α) Ο προγραμματισμός και ιεράρχηση των δραστηριοτήτων [η παροχή των αναγκαίων οδηγιών και κατευθύνσεων] και ο συντονισμός της λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών της ΕΑΣ για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους και την επίτευξη των στόχων τους, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
β) Η παροχή εισηγήσεων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, μετά από ανάλυση δεδομένων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας της ΕΑΣ.
γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των ΕΥ της ΕΑΣ, των ΕΥ των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, των Επιτελικών Δομών των Υπουργείων και λοιπών φορέων.
δ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι τιθέμενοι στόχοι.
ε) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.
στ) Η εκπροσώπηση της ΕΑΣ.
ζ) Η προσυπογραφή των εγγράφων που υπογράφονται από τα ανώτερα αυτού όργανα σε θέματα των αρμοδιοτήτων της ΕΑΣ.
η) Η χρέωση και ο χαρακτηρισμός της εισερχόμενης στην ΕΑΣ αλληλογραφίας.
θ) Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, τα οποία του ανατίθενται από τα ανώτερα όργανα».

3. Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:

α. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6.α. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 107900/16.3.2001 (Β’ 599), η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 1806191/7.2.2001/Γ’ ΚΠΣ (Β’ 148), η οποία δυνάμει του άρθρου 15 του Ν. 4019/2011 (Α’ 216), είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας και η Ειδική Υπηρεσία «Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Εφαρμογής και αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 25255/2236/7.4.2008 (Β’ 604), συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας». Η ανωτέρω συσταθείσα Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομε-ακού Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας, απασχόλησης και κατάρτισης, πλην δράσεων κρατικών ενισχύσεων, πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17 και, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 13.

β. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

γ. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

δ. Το προσωπικό των ως άνω συγχωνευόμενων Ειδικών Υπηρεσιών κατανέμεται στις τρεις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των ως άνω Επιτελικών Δομών και συνεκτιμώμενης της αίτησης του υπαλλήλου».

β. Η παρ. 7 του άρθρου 18 του Ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«7.α. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας». Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρο 58 για θέματα διάρθρωσης, αρμοδιοτήτων και προσωπικού εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση Δ13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540).

β. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος». Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 58 για θέματα διάρθρωσης, αρμοδιοτήτων και προσωπικού εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση 19883/10.9.2008 (Β’ 1957)».

4. Η παρ. 4 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η εγγραφή στο ΠΔΕ πράξεων για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως μελέτες, έρευνες, γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο στην απόφαση ένταξης της πράξης. Σε περίπτωση υπέρβασης το έργο απεντάσσεται αυτοδίκαια από το ΕΠ και οι σχετικές πραγματοποιηθείσες δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εθνικού σκέλους του φορέα χρηματοδότησης. Με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, εγγράφεται στο ΠΔΕ και ο προϋπολογισμός του δεύτερου σταδίου, μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής προς τη ΔΔΕ. Οι απαλλοτριώσεις μπορεί να εγγραφούν στο ΠΔΕ είτε στο πρώτο στάδιο, ως προπαρασκευαστικές ενέργειες, είτε στο δεύτερο στάδιο εκτέλεσης του κυρίως έργου. Αν δεν ολοκληρωθούν στο πρώτο στάδιο, ο σχετικός υπολειπόμενος προϋπολογισμός μεταφέρεται και εγγράφεται στο ΠΔΕ στο δεύτερο στάδιο».

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στο τέλος του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280) προστίθεται περίπτωση κζ’ ως εξής:
«κζ) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών»».

6. Το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι αποδοχές των μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου αποσπασμένων και μετακινούμενων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τις οποίες λαμβάνουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου, ισούνται με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, παροχών και επιδομάτων της οργανικής τους θέσης και καταβάλλονται από το φορέα προέλευσής τους. Ομοίως, καταβάλλονται και τα επιδόματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους κατά την ψήφιση του παρόντος Νόμου και μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου. Ειδικά, στην περίπτωση φορέων προέλευσης της Γενικής Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής Διοίκησης, η συνολική προκαλούμενη δαπάνη των επιδομάτων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους, τα οποία καταβάλλονται στους υπαλλήλους από τους φορείς προέλευσης, καλύπτεται με επιχορήγησή αυτών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». β) Στο άρθρο 36 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Η δαπάνη των πάσης φύσεως αποδοχών των υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ειδικές υπηρεσίες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου βαρύνει τους φορείς από τους οποίους προέρχονται. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 εφαρμόζονται και εν προκειμένω». 7. Το άρθρο 38 τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών». β) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Οι θέσεις των Ειδικών Υπηρεσιών καλύπτονται είτε με απόσπαση στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ είτε με απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων ως προς τη διάρκεια απόσπασης ή μετακίνησης, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

2. Προσωπικό που αποσπάται ή μετακινείται στις Ειδικές Υπηρεσίες και προέρχεται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης διατηρεί την οργανική θέση που κατέχει στο φορέα από τον οποίο προέρχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του αποσπασμένου ή μετακινούμενου προσωπικού, που διανύεται στις Ειδικές Υπηρεσίες, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και κάθε άλλη συνέπεια στη θέση τους στο φορέα προέλευσης.

3. Το αποσπασμένο ή μετακινούμενο προσωπικό έχει το δικαίωμα να μετέχει στις προβλεπόμενες διαδικασίες επιλογής σε θέσεις προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος ή άλλης οργανικής μονάδας άλλης υπηρεσίας ή του φορέα προέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 (Α’ 33), και, σε περίπτωση επιλογής, εκδίδεται υποχρεωτικώς πράξη διακοπής της απόσπασης ή μετακίνησης».

8. Το άρθρο 39 τροποποιείται ως εξής: α. Στην παρ. 1 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την απόφαση της παράγραφο 3 του άρθρου 58 δύναται να συνιστώνται θέσεις προϊσταμένων τομέων επιπέδου υποδιεύθυνσης στις Ειδικές Υπηρεσίες της παρ. 6 του άρθρου 18». β. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή και εφόσον ο τελευταίος δεν υφίσταται, από τον Προϊστάμενο, που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου μονάδος στην Ειδική Υπηρεσία. Η ως άνω διάταξη ισχύει και σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας και μέχρι την τοποθέτηση νέου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τις αρμοδιότητες του προγραμματισμού, της αξιολόγησης, καθώς και της παρακολούθησης και του συντονισμού της εφαρμογής του Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» στους τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της ΕΑΣ. Με τις υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 καθορίζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων προ-αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των έργων / δράσεων στους ανωτέρω τομείς από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης».

10. Μετά το άρθρο 54 προστίθεται άρθρο 54Α ως εξής:

«Άρθρο 54Α
1. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού υπέχει θέση «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχείο ζ’ του Ν. 2472/1997 για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

2. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος Νόμου, εκτός των Ειδικών Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το οποίο υπέχει θέση «Υπευθύνου επεξεργασίας» και επεξεργάζεται άμεσα τα δεδομένα κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι Ενδιάμεσοι Φορείς που διαχειρίζονται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και οι Δικαιούχοι που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπέχουν θέση «Εκτελούντος την Επεξεργασία» για λογαριασμό του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχείο η’ του Ν. 2472/1997. Οι εν λόγω Ειδικές Υπηρεσίες, Ενδιάμεσοι Φορείς και Δικαιούχοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που συμμετέχουν στις πράξεις αυτές ως ωφελούμενοι.

3. Η επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997, επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους που συμμετέχουν ως άμεσα ωφελούμενοι από τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των οικείων επιχειρησιακών προγραμμάτων, για τους σκοπούς της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω υλοποίηση». 11. Το άρθρο 59 τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο 1 μετά τη λέξη «αποσπάται» προστίθενται οι λέξεις «ή μετακινείται».

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι τον καθορισμό του πλαισίου της εσωτερικής διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 37, η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες ενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007. Η διάρκεια της απόσπασης και της μετακίνησης είναι πενταετής». γ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Στις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων των Ειδικών Υπηρεσιών που θα αναδιοργανωθούν τοποθετούνται προϊστάμενοι κατά προτεραιότητα από τους ήδη ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων στις αντίστοιχες ειδικές υπηρεσίες, κατά το χρόνο επιλογής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου μέχρι την επιλογή νέων. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος, τοποθετούνται υπάλληλοι, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Οι τοποθετήσεις των ανωτέρω προϊσταμένων γίνονται με την έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 και έχουν διάρκεια μέχρι την επιλογή νέου προϊσταμένου με τη διαδικασία του άρθρου 39. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες αναδιαρθρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4384/2016 (Α'78), οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». δ) Στο άρθρο 59 προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής: «21. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου ειδικής υπηρεσίας ή μονάδας λόγω λύσης υπαλληλικής σχέσης, άλλης υπηρεσιακής μεταβολής ή λήξης της θητείας του υπηρετούντος προϊσταμένου, και μέχρι την τοποθέτηση νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος, τοποθετείται προϊστάμενος με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 και με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες αναδιαρθρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4384/2016 (Α’ 78), και μέχρι την τοποθέτηση νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος, τοποθετείται αντίστοιχα προϊστάμενος με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 και με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 61 διαγράφεται.

13. α. Στο άρθρο 62 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Τα θέματα προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 34 έως και 40. Για το σκοπό εφαρμογής της παρούσας παραγράφου όπου στις διατάξεις των άρθρων 34 έως 40 αναφέρεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, νοείται κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

β. Η παράγραφος ε’ του άρθρου 63 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα θέματα προσωπικού ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 34 έως και 40. Για το σκοπό εφαρμογής της παρούσας παραγράφου όπου στις διατάξεις των άρθρων 34 έως και 40 αναφέρεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, νοείται κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

14. Το άρθρο 64 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 64
1. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΟΠΣΑΑ) καταχωρίζονται κυρίως δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες και τα στοιχεία προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

2. Το ΟΠΣΑΑ θα επιτρέπει τη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα για την ανταλλαγή δεδομένων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του ΠΑΑ.

Το ΟΠΣΑΑ θα διασυνδεθεί με το ΟΠΣ – ΠΔΕ για την ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν στη χρηματοδότηση του προγράμματος ΠΑΑ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

3. Η ανταλλαγή των δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 85 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω του ΟΠΣΑΑ, το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή των δεδομένων αυτών.

4. Για τις ανάγκες του ΠΑΑ, τη συγκέντρωση των απαιτήσεων των χρηστών και την εκπαίδευσή τους, αναφορικά με το ΟΠΣΑΑ, καθώς και την ανάλυση και επεξεργασία του συνόλου του πληροφοριακού υλικού που απαιτείται για τη διοικητική παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΠΑΑ αναλαμβάνει η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ, συνεπικουρούμενη από την Ειδική Υπηρεσία του ΠΑΑ και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

5. Την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας και τη φιλοξενία των εξυπηρετητών του ΟΠΣΑΑ, καθώς και την παροχή υπηρεσιών για δικτυακή σύνδεση του ΟΠΣΑΑ με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και την τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων του κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής αναλαμβάνει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

6. Επιπλέον, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει τη συντήρηση και ανάπτυξη του ΟΠΣΑΑ, τον έλεγχο και αξιολόγηση της παραγωγικής του λειτουργίας, την ανάλυση και τον προγραμματισμό για περαιτέρω βελτιώσεις της λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς του, την υλοποίηση των σχετικών αναβαθμίσεων, καθώς και τη διεπαφή του ΟΠΣΑΑ με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Για την υλοποίηση αυτών των ενεργειών, συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ.

7. Μέσω του ΟΠΣΑΑ παρακολουθούνται οι δείκτες, σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 του άρθρου 54 του παρόντος Νόμου».

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 καταργείται.

16. Στο άρθρο 69 προστίθενται παράγραφος 4:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται η σύσταση, η συγκρότηση και η λειτουργία μητρώου αξιολογητών για το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ».

17. Η παράγραφος 4 του άρθρου 70 διαγράφεται.

18. Μετά το άρθρο 72 προστίθεται άρθρο 72Α ως εξής:

«Άρθρο 72Α
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις των άρθρων 9, 33 και 51, καθώς και των παραγράφων 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 27 και των παραγράφων 3, 5 του άρθρου 48 εφαρμόζονται και για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ».

19. Μεταβατικές διατάξεις

α) Οι διατάξεις της παραγράφου 6 ισχύουν από τις 23 Δεκεμβρίου 2014.

β) Η Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» καταργείται.

γ) Το προσωπικό το οποίο κατά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» κατανέμεται ως εξής:

αα) το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του Ν. 4314/2014 υπηρετούσε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) και αποσπάστηκε αυτοδίκαια στην «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4314/2014, καθώς και προσωπικό που τυχόν αποσπάστηκε μετά τη δημοσίευση του Ν. 4314/2014 στην «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρ. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής)» αποσπάται αυτοδίκαια στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας και

ββ) το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του Ν. 4314/2014 υπηρετούσε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) και αποσπάστηκε αυτοδίκαια στην καταργούμενη Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4314/2014, καθώς και το προσωπικό που τυχόν αποσπάστηκε μετά τη δημοσίευση του Ν. 4314/2014 στην «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρ. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων)» αποσπάται αυτοδίκαια στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος.