.

Άρθρο 16
Αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών

Το άρθρο 112 του Ν. 4314/2014 (Α’265) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 112

1. Η προσδιοριζόμενη προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών ή αναγγελιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Π.δ. 112/2012 (Α’ 197), στο άρθρο 10 παρ. 1 εδάφιο α’ του Π.δ. 113/2012 (Α’ 198), στο άρθρο 9 του Π.δ. 114/2012 (Α’ 199), στα άρθρα 13 και 21 του Π.δ. 115/2012 (Α’ 200) και στο άρθρο 9 του Π.δ. 1/2013 (Α'3), με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται στις 31.12.2016.

2. Ειδικά για τους χειριστές μηχανημάτων έργου, για κάθε, μετά την έκδοση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/ 5.3.2013 (Β'519) υπουργικής απόφασης, νεότερη όμοια που θα εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν. 3982/2011 για την κατάταξη των μηχανημάτων έργου, ορίζεται χρονικό διάστημα δύο ετών και έξι μηνών για τη σχετική αντικατάσταση άδειας ή αναγγελίας, το οποίο αρχίζει από τη δημοσίευση της κάθε φορά εκδιδόμενης απόφασης.

3. Καταργείται η ημερομηνία 31.12.2020 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης των αδειών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του Π.δ. 112/2012 (Α’ 197), στο άρθρο 10 παρ. 1 εδάφιο α’ του Π.δ. 113/2012 (Α’ 198), στο άρθρο 13 παρ. 1 και άρθρο 21 παρ. 1 του Π.δ. 115/2012 (Α’ 200) και στο άρθρο 9 παρ. 4 του Π.δ. 1/2013 (Α’ 3), καθώς και η ημερομηνία 31.12.2017 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 6 του Π.δ. 114/2012 (Α’ 199). Οι άδειες που αντικαθίστανται ή έχουν ήδη αντικατασταθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα θεωρούνται ανά οκταετία με τη διαδικασία που προβλέπεται αντίστοιχα στο άρθρο 8 του Π.δ. 112/2012, στο άρθρο 9 του Π.δ. 113/2012, στο άρθρο 7 του Π.δ. 115/2012, στο άρθρο 8 του Π.δ. 1/2013 και στο άρθρο 8 του Π.δ. 114/2012. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία αντικατάστασης της άδειας, συμπεριλαμβανομένων και των αδειών που έχουν ήδη αντικατασταθεί».