.

Άρθρο 17
Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων

Οι παράγραφοι 4.3, 4.4 και 4.5 του άρθρου 14 του Π.δ. 108/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

«4.3 Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας της Α’ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας της Γ’ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας ΣΤ’ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας ΣΤ’ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας Α’ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας Α’ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας Γ’ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας Γ’ Ειδικότητας, και ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας ΣΤ’ Ειδικότητας αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας.

4.4 Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 4ης κατηγορίας Α’ Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών της Γ’ Ειδικότητας.

4.5 Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 4ης κατηγορίας ΣΤ’ Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας».