.

Άρθρο 19
Τροποποίηση του Ν. 3325/2005 (Α’ 68)

1. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3325/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4155/2013 (Α’ 120), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται κατά τον εκσυγχρονισμό τους μόνο η τεχνολογική αναβάθμιση χωρίς καμία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στην περιοχή (Α) του Π.δ. 5/13.12.1979, στις ζώνες χονδρεμπορίου, στις Ζ.Ο.Ε. και στις υπόλοιπες εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός με τις προϋποθέσεις που γίνεται στην περιοχή Γενικής Κατοικίας.

Ειδικά για τις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός τους εφόσον η συνολική, για την επόμενη πενταετία, αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισμού δεν υπερβαίνει το 20% της υφιστάμενης και δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.

Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται στις μονάδες μέσης όχλησης, εφόσον χρησιμοποιείται ίδιου τύπου και ίσης ή μικρότερης ισχύος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας».