.

Άρθρο 20
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ

Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4210/2013 (Α’ 254) εφαρμόζεται και για την πληρωμή μη παραγεγραμμένων απαιτήσεων αποζημίωσης του προσωπικού των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ- ΕΛΚΑ Α.Ε.», «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ – ΚΕΓ Α.Ε.», «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε.» και των θυγατρικών της τελευταίας, το οποίο αποχώρησε προς συνταξιοδότηση μία τριετία πριν τη θέση των εταιρειών σε εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4038/2012.

Η αποζημίωση καθορίζεται, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 (Α’ 189).

Για την εκκαθάριση του ύψους της απαίτησης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, συνυποβάλλοντας σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη παραγραφείσα απαίτηση. Για την καταβολή της αποζημίωσης εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.