.

Άρθρο 21
Τροποποίηση αρτοποιητικής νομοθεσίας

Η υποπερίπτωση 3α της Υποπαραγράφου ΣΤ.6 (Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων - Αρτοποιητική νομοθεσία) της παραγράφου ΣΤ’ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α’85) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Τα πρατήρια άρτου, οι βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής ζύμης, καθώς και τα αρτοποιεία που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, οφείλουν να συμμορφωθούν με το Ν. 3526/2007 έως τις 31 Μαρτίου 2017. Μέχρι την πάροδο του διαστήματος αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα και διέπονται από τους όρους της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους κατά περίπτωση».