.

Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 (Α’ 143)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η παραπάνω προθεσμία ορίζεται μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία που διαπιστώνεται, με σχετική πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής, η μη συμβατότητα του συνόλου ή μέρους των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων».

2. Στο άρθρο 22 του Ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:

«4.α. Η προθεσμία για την τεχνική ανασυγκρότηση μπορεί να παραταθεί για δεκαοχτώ (18) μήνες από τη λήξη της, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της επιχείρησης αποδεδειγμένα έχει προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την άρση της ασυμβατότητας των εγκαταστάσεων με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων».

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις για τις οποίες είχε χορηγηθεί προθεσμία τεχνικής ανασυγκρότησης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.