.

Άρθρο 24
Τροποποίηση του Π.δ. 131/2003 (Α’ 116)

1. Μετά το άρθρο 18 του Π.δ. 131/2003 προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:

«Άρθρο 18Α
Οι φορείς παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) οφείλουν να δηλώσουν τη σχετική δραστηριότητά τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται στη μερίδα τους, δηλώσεις μεταβολής των σχετικών στοιχείων, οι κυρώσεις για την παράβαση της σχετικής υποχρέωσης και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 η φράση «άρθρα 10, 11 και 12» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρα 11, 12, και 13».