.

Άρθρο 27
Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4072/2012 (Α'86)

Το άρθρο 267 του Ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 267
Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου».