.

Άρθρο 40
Ρύθμιση θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Στην περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α’193), όπως ισχύει, μετά τη φράση «καθορίζονται κατηγορίες μαθητών» προστίθεται η φράση «της Α’ τάξης,».