.

Άρθρο 29
Τροποποίηση του Ν. 393/1976 (Α’ 199)

Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 393/ 1976 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση».