.

Άρθρο 30
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4093/2012 (Α'222)

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Η.2. της παρ. Η’ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α'222) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την απόδειξη της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές: για τη συνδρομή της υποπερίπτωσης α’ πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οδηγού, της υποπερίπτωσης β’ επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης, της υποπερίπτωσης γ’ ιατρικό πιστοποιητικό, της υποπερίπτωσης δ’ πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, της υποπερίπτωσης ε’ απολυτήριο Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής και του εδαφίου στ’ αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλιση του οδηγού από ασφαλιστικό φορέα».