.

Άρθρο 33
Τροποποίηση του Ν. 3270/2004 (Α’ 187)

Το έβδομο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 3270/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει τη σφράγιση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή της κολυμβητικής δεξαμενής».