.

Άρθρο 32
Τροποποίηση του Π.δ. 112/2014 (Α'179)

Οι παράγραφοι 29 και 30 του άρθρου 30 του Π.δ. 112/2014 (Α’ 179) αντικαθίστανται ως εξής:
«29. Στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων εκάστης Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ) προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ.

30. Στο Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου εκάστης Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ) προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ».