.

Άρθρο 34
Τροποποίηση του Ν.4305/2014 (Α'237)

Η διάταξη του άρθρου 41 του Ν. 4305/2014 (Α'237) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεων, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.δ. 112/2014 (Α'179) ήσαν εκκρεμή και των οποίων την αρμοδιότητα υλοποίησης είχε το Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, συνεχίζεται μέχρι τη διαδικαστική ολοκλήρωσή τους από το προβλεπόμενο στο άρθρο 15 του Π.δ. 112/2014 Τμήμα Επιχειρησιακών/ Κρατικών Ενισχύσεων».