.

Άρθρο 35

Ύδατα εκρέοντα από εγκαταστάσεις Κέντρων ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού, Κέντρων θαλασσοθεραπείας και Κέντρων αναζωογόνησης (spa), όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3498/2006 (Α’ 230) δεν λογίζονται - στο βαθμό που προέρχονται από τη φυσική ανάβλυση ή άντληση φυσικού πόρου - ως οικιακά ή αστικά λύματα.