.

Άρθρο 36
Τροποποίηση του Π.δ. 112/2014 (Α'179)

Το άρθρο 19 του Π.δ. 112/2014 (Α’179) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19
Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Α. Διάρθρωση

Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού λειτουργούν Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) έχουν ως επιχειρησιακό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, μέσω της αδειοδότησης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητας κάθε Π.Υ.Τ., διαρθρώνονται δε ως εξής:

1. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής, με έδρα την Αθήνα, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και

β) το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.

2. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Στερεάς Ελλάδος με έδρα τη Λαμία, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και

β) το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.

3. Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Λάρισας.

4. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Μεσσηνίας.

δ) Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Κορίνθου.

5. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Αργοστολίου.

6. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και

β) το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.

7. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και

β) το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.

8. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και

β) το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.

9. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού νήσου Κώ.

10. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων, με έδρα τη Σύρο, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού νήσου Θήρας.

11. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

γ) τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού Χίου και Σάμου.

12. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

γ) τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού Χανίων και Ρεθύμνου.

13. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη που αποτελείται από τα Τμήματα:

α) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

β) Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

γ) το Γραφείο Υποστήριξης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

14. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή, που αποτελείται από τα τμήματα:

α) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και

β) τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.

Β. Αρμοδιότητες

α) Τα Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων των ως άνω ΠΥΤ είναι αρμόδια για την αδειοδότηση και την έναρξη λειτουργίας όλων των τουριστικών επιχειρήσεων εντός των ορίων της τοπικής τους αρμοδιότητας.

β) Τα Τμήματα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου των ως άνω ΠΥΤ είναι αρμόδια, εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, για:

• Τον έλεγχο της σύννομης λειτουργίας όλων των τουριστικών επιχειρήσεων.

• Τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων από τις τουριστικές επιχειρήσεις υπηρεσιών.

• Τον έλεγχο κατάταξης των κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

• Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων σε επιχειρήσεις, εντός των ορίων της τοπικής τους αρμοδιότητας, που παραβαίνουν την τουριστική νομοθεσία.

• Την παροχή πληροφοριών σε τουρίστες και επισκέπτες της χώρας.

γ) Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού ασκούν τις αρμοδιότητες της ως άνω περίπτωσης β’ στην περιοχή τοπικής τους αρμοδιότητας, με εξαίρεση αρμοδιότητες που αφορούν στον έλεγχο κατάταξης και στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων».