.

Άρθρο 37
Τροποποίηση του Ν. 2206/1994 (Α’ 62)

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994 (Α’ 62), όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4255/2014 (Α’ 89), προστίθενται τα εξής εδάφια:
«Ειδικά τα ποσά που κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από τη συμμετοχή του επί των μικτών κερδών για τα Καζίνα Κέρκυρας και Πάρνηθας κατατίθενται σε διακριτό κωδικό αριθμό εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ποσοστό ίσο με το 75% του ανωτέρω ποσού αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για την κάλυψη της διαφήμισης και προβολής του Ελληνικού Τουρισμού και για λειτουργικά έξοδα και ποσοστό ίσο με το 17% στο Ελληνικό Φεστιβάλ για λειτουργικά έξοδα. Τα ποσά που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσοστά αποδίδονται, μέσω του προϋπολογισμού των αντίστοιχων Υπουργείων εποπτείας των εν λόγω νομικών προσώπων με εγγραφή αντίστοιχων πιστώσεων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, καθορίζονται τυχόν λεπτομέρειες στη διαδικασία απόδοσης των προβλεπόμενων πιο πάνω ποσών στον ΕΟΤ και στο Ελληνικό Φεστιβάλ».

2. Η περίπτωση β’ της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17α του άρθρου 49 του Ν. 3220/2004 (Α’ 15) και την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2919/2001 (Α’ 128), καταργείται.