.

Άρθρο 38

Χορηγείται νέα προθεσμία - σε συνέχεια της λήξασας στις 31.12.2014 - έως τις 31.12.2017, για τη σύνταξη της προβλεπόμενης της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 4109/2013 (Α’175) έκθεσης απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργηθέντος με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ίδιου Νόμου Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.).