.

Άρθρο 39
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού και σχολικών συμβούλων

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (Α’ 83) η φράση «έως 15.12.2015» αντικαθίσταται από τη φράση «έως 31.12.2015».

2. Το άρθρο 52 του Ν. 4115/2013 (Α’ 24) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 52
Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο Ν. 3848/2010 (Α’71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4327/2015 (Α’ 50), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η θητεία των υπηρετούντων σχολικών συμβούλων παρατείνεται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέων και την τοποθέτησή τους».

4. α) Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «και τρίτη (γ’) ανάθεση».

β) Στην περ. ι’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013, όπως ισχύει, μετά τη φράση «κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε α’ και β’» προστίθεται η φράση «και γ’,».

5. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 73 δύνανται να μεταταγούν σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου Θεολόγων στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, όπως αυτές ορίζονται στην υπουργική απόφαση 29733/Ζ2Α.Σ.163 (Β1271/08-09-2006) και κάθε φορά ισχύουν, εφόσον κατέχουν πτυχίο Ισλαμικών ή Μουσουλμανικών Σπουδών ή κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών ανώτατης Θεολογικής Σχολής της ημεδαπής ή πτυχίο Σχολών Θεολογίας της αλλοδαπής, για το οποίο έχει χορηγηθεί ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και του Ε.Σ.Μ.Ι.Θ..

6. Το άρθρο 71 του Ν.4386/2016 (Α’ 83) καταργείται.