.

Άρθρο 41
Καθορισμός προσόντων Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

1. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α’ της παρ. 20 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (Α’136), αντικαθίσταται ως εξής:

«20. α) Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων διορίζεται επί τριετή θητεία εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια και/ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Στην αρχή της υποπερίπτωσης ν’ του στοιχείου α’ της παρ. 20 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998, προστίθεται η φράση «προαιρετική».

2. Στο τέλος του στοιχείου α’ της παρ. 20 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ως πρόσθετα προσόντα για τον διορισμό του Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων συνυπολογίζονται:

Ι) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο(ς) της αλλοδαπής σε αντικείμενα συναφή στις αναφερόμενες περιπτώσεις i), ii), iii), iv) της παρούσας υποπαραγράφου.

ΙΙ) Γνώσεις για την εφαρμογή των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση».