.

Άρθρο 42
Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)

1 Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 239 του Ν. 4281/2014 (Α’160), όπως έχει αντικατασταθεί με την περ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 42 του Ν. 4386/2016 (Α’83), αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους I.E.Κ. και τους απόφοιτους του «μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 (Α’193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι αποσπασμένοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και έχουν θητεία δύο (2) ετών».

3. Το άρθρο 20 του Ν. 2074/1992 (Α’128), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20

Απλοποίηση διαδικασίας διαθέσεως σε φορείς των οικονομικών ενισχύσεων από πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

1. α) Οι εγγεγραμμένες στον ετήσιο προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς πιστώσεις διατίθενται για τους σκοπούς και για τα προγράμματά της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται χρηματοδοτήσεις σε κάθε είδους και μορφής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αστικές εταιρείες του άρθρου 784 Α.Κ., σε κοινωνικές οργανώσεις, σε επαγγελματικά επιμελητήρια, σε συλλόγους, σωματεία και ιδρύματα, που εκτελούν ή συμμετέχουν στην εκτέλεση προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ή υλοποιούν προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς Οργανισμούς ή υλοποιούν προγράμματα και δράσεις με σκοπό την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου της νεολαίας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και τη συμβολή στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

β) Το ύψος των οικονομικών αυτών ενισχύσεων στους ανωτέρω φορείς καθορίζεται με τις αποφάσεις χρηματοδότησης είτε από τον Τακτικό Προϋπολογισμό είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδονται για τον σκοπό αυτό από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τα υπό τούτου εξουσιοδοτημένα όργανα.

γ) Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η χρηματοδότηση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του σκοπού της, οι δικαιούχοι χρηματοδοτούμενοι φορείς, με εξαίρεση τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., υποβάλλουν υποχρεωτικώς στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οικονομικό απολογισμό με νομότυπα και πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για έλεγχο και έγκριση του απολογισμού, προκειμένου να γίνει η οικονομική τακτοποίηση και απαλλαγή των φορέων, αφού προηγουμένως η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς αποφανθεί επί της υλοποίησης ή μη του φυσικού αντικειμένου της δράσης, για την οποία δόθηκε η χρηματοδότηση.

2. Αποφάσεις χρηματοδοτήσεων που εκδόθηκαν πριν από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 για όμοιες περιπτώσεις θεωρούνται έγκυρες και νόμιμες».

4. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ρυθμίζονται τα θέματα Μαθητείας που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, βάσει του πλαισίου που καθορίζεται με το άρθρο 3 της παρ. Γ, περίπτωση 4, υποπερίπτωση 4.1 του Ν. 4336/2015 (Α’94).

β) Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα της χρηματοδότησης της Μαθητείας και της επιδότησης της Πρακτικής Άσκησης των I.E.Κ..

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 51 του Π.δ. 114/2014 (Α’181) προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:

«στ) Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης».

6. Στο τέλος του άρθρου 51 του Π.δ. 114/2014 (Α 181) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης είναι αρμόδιο για:

α) Την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα Καταστήματα Κράτησης, όπως αυτή εξειδικεύεται από Διυπουργική Συντονιστική Επιτροπή, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Σύμβουλο – Συντονιστή Εκπαίδευσης που υπάρχει σε κάθε Κατάστημα Κράτησης όπου λειτουργούν δομές εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζονται οι αρμοδιότητες της Διυπουργικής Συντονιστικής Επιτροπής, τα καθήκοντα του Συμβούλου – Συντονιστή Εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

β) Τα θέματα Σπουδών και Οργάνωσης της Εκπαίδευσης των κρατουμένων για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχου τίτλου ή πιστοποιητικού παρακολούθησης (Α/θμιας και Β/θμιας τυπικής εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων - τυπικής και μη τυπικής).

γ) Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προπαρασκευαστικών τάξεων ενηλίκων με στόχο την απόκτηση του απολυτηρίου του δημοτικού στα Καταστήματα Κράτησης όπου κρατούνται ενήλικες.

δ) Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν Καταστήματα Κράτησης.

ε) Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προγραμμάτων σπουδών των ΣΔΕ σε Καταστήματα Κράτησης.

στ) Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προγραμμάτων σπουδών των ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, και μεταγυμνασιακών ΙΕΚ σε Καταστήματα Κράτησης.

ζ) Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δημιουργικών, πολιτισμικών, περιβαλλοντικών και αθλητικών δραστηριοτήτων για τους συμμετέχοντες κρατουμένους στις δομές εκπαίδευσης.

η) Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία μαθημάτων ελληνομάθειας για αλλοδαπούς, καθώς και τη μέριμνα για τη διαδικασία εξετάσεων (πιστοποίηση) Ελληνομάθειας.

θ) Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και όπου δεν λειτουργούν δομές, με τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, ή με τη δημιουργία Τμημάτων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΤΑΕ).

ι) Την οργάνωση και λειτουργία δανειστικών βιβλιοθηκών των δομών εκπαίδευσης και τη σύνδεσή τους με τις δανειστικές βιβλιοθήκες των Καταστημάτων Κράτησης όπου λειτουργούν.

ια) Το συντονισμό και τη ρύθμιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη συμμετοχή κρατουμένων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ιβ) Τη διαμόρφωση θεμάτων που αφορούν στο περιεχόμενο και τις μεθόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ιγ) Την επιμόρφωση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών στα ζητήματα που απορρέουν από τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας δομών εκπαίδευσης μέσα σε Καταστήματα Κράτησης, καθώς και στις ιδιαίτερες ανάγκες των κρατουμένων και στην υιοθέτηση κατάλληλων και εξατομικευμένων εκπαιδευτικών μεθόδων. Ιδιαίτερα μεριμνά για την επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν άτομα με μαθησιακά και άλλου είδους προβλήματα.

ιδ) Τη συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των Υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης στα θέματα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατουμένων.

ιε) Τη διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης.

ιστ) Τη συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό επίπεδο αλλά και τους αντίστοιχους οργανισμούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ιζ) Την εκπόνηση μελετών για τη διερεύνηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τη μεθοδολογία και τις καλές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία.

ιη) Τη μέριμνα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και κατάρτιση των κρατουμένων.

ιθ) Τη σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτός καταστημάτων κράτησης και τη διασφάλιση της συνέχισης των σπουδών μετά την αποφυλάκιση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ.

κ) Το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».

7.α) Οι αμοιβές των εκπαιδευτών ενηλίκων της περίπτωσης γ’ της παρ. 14 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 (Α’193), οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση έργου και διδάσκουν στα προγράμματα των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193),, καθώς και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (Α’188), όπως ισχύει, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς / Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3687/2008 (Α’159). Οι εκπαιδευτές ενηλίκων της περίπτωσης γ’ της παρ. 14 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013, οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (Α’176). Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των ανωτέρω εκπαιδευτών ενηλίκων καθορίζονται με την παράγραφο 15 του άρθρου 27 του ανωτέρω Νόμου.

β) Οι αμοιβές του εκπαιδευτικού προσωπικού των περιπτώσεων α ’, β ’, δ’ της παρ. 14 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 (Α’193) που διδάσκει στα προγράμματα των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013 και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (Α’ 188), όπως ισχύει, καθορίζεται με το Ν. 4354/2015 (Α’ 176).

8. Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013 (Α’193), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ι’ ως εξής:

«ι) Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ξενόγλωσσων τμημάτων».

9. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του Ν. 4186/2013 (Α’193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό ή συμβουλευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δία Βίου Μάθησης του Ν. 3879/2010 των Δήμων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτές ενηλίκων του αρ. 27, παρ. 15 του Ν. 4186/2013 που διδάσκουν στους ανωτέρω φορείς, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και οι εργαζόμενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951».