.

Άρθρο 43
Ρυθμίσεις για την έρευνα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4310/2014 (Α’258) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Δημόσια χρηματοδότηση δύναται, επίσης, να παρέχεται και με προκηρύξεις του Περιφερειάρχη εκάστης Περιφέρειας δράσεων ή προγραμμάτων ΕΤΑΚ και δημόσια πρόσκληση προς τους ανωτέρω φορείς για υποβολή σχετικών προτάσεων. Η προκήρυξη συνοδεύεται από οδηγούς εφαρμογής και ορίζονται κάθε φορά οι δικαιούχοι της δράσεως ή του προγράμματος. Στις προκηρύξεις αυτές δύναται να συμμετέχουν ως δικαιούχοι και φορείς άλλων περιφερειών της χώρας, εφόσον η συμβολή τους είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωσή του έργου προς όφελος της περιφέρειας, που προκηρύσσει το πρόγραμμα. Η συμμετοχή αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της δημόσιας χρηματοδότησης του αντίστοιχου έργου. Επιπρόσθετα η δημόσια χρηματοδότηση δύναται να καλύπτει συμμετοχή της περιφέρειας ή φορέων της σε έργα ή δράσεις, που χρηματοδοτούνται από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε., όπως το εκάστοτε πρόγραμμα πλαίσιο της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4386/2016 (Α’83) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4310/2014 παρατείνεται έως τις 31.12.2016».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 4310/2014 καταργείται.

4. Η περίπτωση γ’ της παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν. 4386/2016 εφαρμόζεται στους φορείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

5. Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) του Πανεπιστημίου Κρήτης με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος» το οποίο ιδρύθηκε με την με αριθμ. Β1/740/21.12.1992 (Β’771) μετονομάζεται σε «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής».

6. Η περίπτωση 15 του άρθρου 8 του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«15. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13, ο ορισμός των μελών, ο καθορισμός ή η τροποποίηση της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και η διοικητική και γραμματειακή του υποστήριξη του ΕΣΕΚ και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ)».

7. Το στοιχείο β’ της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό μέρους των λειτουργικών εξόδων των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας».