.

Άρθρο 44

1. Οι κεντρικές, οι αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης Νόμου, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του Διοικητικού τους Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή της Διοίκησης ή του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου τους, για τις ανάγκες καθαριότητας, καθώς και για τις ανάγκες φύλαξης των κτιρίων της ευθύνης τους, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, μέχρι τις 31.12.2017, με φυσικά πρόσωπα που εργάζονταν ή εργάζονται στον καθαρισμό ή τη φύλαξη των παραπάνω φορέων βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή σύμβασης, συναφθείσας είτε απευθείας με τους φορείς αυτούς είτε με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ή φύλαξης στους ως άνω φορείς.

2. Τα φυσικά πρόσωπα που συνάπτουν συμβάσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ως μισθωτοί.

3. Η συμφωνούμενη χρηματική αντιπαροχή κάθε ατομικής σύμβασης της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική ανά φυσικό πρόσωπο ετήσια αμοιβή που θα λάμβανε ένας νεοπροσλαμβανόμενος μόνιμος υπάλληλος του αντίστοιχου κλάδου στον ίδιο φορέα, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών. Στη διαμόρφωση της παραπάνω χρηματικής αντιπαροχής συμπεριλαμβάνονται και όλα τα αντίστοιχα προβλεπόμενα επιδόματα, προσαυξήσεις και αποζημιώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου.

Η χρηματική αντιπαροχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Για τη χρηματική αντιπαροχή της κάθε ατομικής σύμβασης έργου με τα φυσικά πρόσωπα εκδίδεται σχετική απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία καθορίζει το ύφος της αμοιβής των δικαιούχων και αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

4. Το κόστος σύναψης των συμβάσεων αυτών βαρύνει και εκκαθαρίζεται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος και πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φύλαξης.

Για την πληρωμή των φυσικών προσώπων εκδίδεται ένταλμα πληρωμής σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου φορέα και εις βάρος του Κ.Α.Ε. που βάρυνε τις πιστώσεις της προϋφισταμένης σύμβασης με αναδόχους- εταιρίες ή με το Υπουργείο, με βάση μισθοδοτική κατάσταση που θα επισυνάπτεται, χωρίς την προσκόμιση τιμολογίου ή άλλου σχετικού παραστατικού.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται να ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία, στους όρους και σε κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τις συμβάσεις του παρόντος άρθρου.

6. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015 (Α’ 47), υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου από την ημερομηνία της σύναψής τους, με εξαίρεση την καθορισθείσα σε αυτές αμοιβή, η οποία εξακολουθεί να ισχύει ως αυτή καθορίστηκε προ των τροποποιήσεων των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015, οι δε σχετικές με αυτές δαπάνες θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των παραπάνω φορέων.