.

Άρθρο 46

1. Το πρόγραμμα λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 4320/2015 (Α’ 29), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, παρατείνεται για έξι (6) ακόμη μήνες, ήτοι από 1.7.2016 έως 31.12.2016. Η χορήγηση δωρεάν ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος επεκτείνεται στην κάλυψη μίας (1) επιπλέον τετραμηνίας.

2. Οι ωφελούμενοι των παροχών του προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης (Ν. 4320/ 2015), οι οποίοι έχουν μόνιμη κατοικία στους τριάντα (30) Δήμους, στους οποίους θα εφαρμοστεί η πρώτη φάση του προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (εφεξής ΚΕΑ), όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 235 του Ν. 4389/2016 (Α’94), θα λαμβάνουν τις εγκεκριμένες παροχές του προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης έως 31 Ιουλίου 2016.