.

Άρθρο 45

1. Οι «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», μετά τη λήξη της παράτασης (30.6.2016), που χορηγήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του Ν. 4351/2015 (Α’164), παρατείνονται για τέσσερις (4) ακόμη μήνες, ήτοι από 1.7.2016 έως 31.10.2016. Το ως άνω έργο θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έως την ένταξή του στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ.

2. Η χρηματοδότηση αφορά σε υπηρεσίες, που παρέχονται από 1.7.2016 έως 31.10.2016 και υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων χωρίς υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Για τις δαπάνες θα γίνει αναλογική εφαρμογή των όρων, που προέβλεπαν οι σχετικές προσκλήσεις και αποφάσεις ένταξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. Οι προγραμματικές συμβάσεις, που θα υπογραφούν, ισχύουν από 1.7.2016 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής τους και η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης καταλαμβάνει τις δαπάνες, που θα πραγματοποιηθούν από 1.7.2016.

3. Φορέας υλοποίησης και παρακολούθησης των ως άνω συμβάσεων ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας -Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας διάταξης.

4. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1η Ιουλίου 2016.