.

Άρθρο 47

Δαπάνες για την καταβολή αποζημιώσεων για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών, εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Ν. 4025/2011, Α’228), όπως εντάχθηκαν ως αποκεντρωμένες υπηρε-σίες-παραρτήματα σε δώδεκα (12) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (άρθρο 9 του Ν. 4109/2013, Α’ 16), του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης (άρθρο 127 παρ. 1. I. του Ν. 4199/2013, Α’ 216), του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας (άρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 4302/2014, Α’225), του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ), του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), καθώς και των παραρτημάτων τους, που διενεργήθηκαν από το οικονομικό έτος 2012 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς την τήρηση των κειμένων περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, θεωρούνται νόμιμες και δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του τρέχοντος οικονομικού έτους, εφόσον καλύπτονται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 66 και 68 του Ν. 4270/2014 (Α’143) και του Π.δ. 113/2010 (Α’194).