.

Άρθρο 48

1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 49 του Ν. 4351/2015 (Α’164) η φράση «επιτροπικών ενταλμάτων» αντικαθίσταται με τη φράση «χρηματικών ενταλμάτων επιχορήγησης», από τότε που ίσχυσε.

2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 57 του Ν. 4369/2016 (Α’33) η φράση «επιτροπικών ενταλμάτων» αντικαθίσταται με τη φράση «χρηματικών ενταλμάτων επιχορήγησης», από τότε που ίσχυσε.