.

Άρθρο 49

1. Η διάταξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (άρθρο ΠΕΜΠΤΟ του Ν. 3607/2007 (Α’245) τροποποιείται, ως εξής:

«α) η μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των λοιπών φορέων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής».

2. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (άρθρο ΠΕΜΠΤΟ του Ν. 3607/2007 (Α’245) προστίθεται περίπτωση κ ’, ως ακολούθως:

«κ. Η συλλογή, επεξεργασία, διασταύρωση και διαβίβαση στοιχείων της Φορολογικής Διοίκησης αποκλειστικώς για την υποστήριξη και λειτουργία των εφαρμογών, που έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας, της πρόνοιας και της κοινωνικής πολιτικής, μέσω της διενέργειας σχετικών ελέγχων και διασταυρώσεων».

3. Η διάταξη της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (άρθρο ΠΕΜΠΤΟ του Ν. 3607/2007 (Α’ 245) τροποποιείται, ως εξής:

«στ) Συνδέεται μέσω δικτύου σε πραγματικό χρόνο με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, των υπηρεσιών των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και των φορέων, που υπάγονται στα ως άνω Υπουργεία. Συνδέεται μέσω δικτύου σε πραγματικό χρόνο με τα Πληροφοριακά Συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων εφαρμογών, σύμφωνα με την περίπτωση κ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Τα χορηγούμενα απόρρητα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για την εξυπηρέτηση των εφαρμογών και σε αυτά φέρει αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης το προσωπικό, που απασχολείται στη λειτουργία και υποστήριξη των παραπάνω εφαρμογών και έχει οριστεί με πράξη του Προέδρου του ΔΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Το ως άνω προσωπικό οφείλει να τηρεί το φορολογικό απόρρητο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 (Α’170). Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ’ του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997 (Α’ 50), όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2472/1997 (Α’50) περί διοικητικών κυρώσεων, των άρθρων 370Β και 370Γ του Ποινικού Κώδικα και της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 4174/2014 (Α’170). Το προσωπικό, που υπηρετεί στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, που αποκτούν με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στα απόρρητα στοιχεία, υποχρεούνται να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικώς για το σκοπό, που προορίζονται.

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ γνωστοποιεί εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2472/1997 (Α’ 50). Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ορίζεται ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», κατά τη διάταξη της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997 (Α’50), για την τήρηση και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων».