.

Άρθρο 51
Προσαρμογή της περί υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων νομοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις στο Ιστορικό Κέντρο της πόλεως των Πατρών

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4313/2014 (Α’261), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων της παρ. 1 του άρθρου 27 του Π.δ. 455/1976 (Α’169), που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν μέχρι τις 31.12.2015 και συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Πατρών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε με το από 25.4.1996 Πολεοδομικό διάταγμα (Δ’ 499), μπορεί να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης της περιοχής, εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Π.δ. 455/1976 και οι εκμεταλλευτές τους υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του Π.δ. 455/1976 (Α’169), πλην της περίπτωσης 1γ. Η άδεια λειτουργίας έχει χρονική ισχύ τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αφορούν στις ειδικές μελέτες (κυκλοφοριακή και μελέτη ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου) για τα κτίρια και τα γήπεδα στάθμευσης που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος Β6 (Πολεοδομικό Συγκρότημα Πατρών) της υπ’ αριθμ. 5509/103135/23.11.2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Α.Π 358)».