.

Άρθρο 52
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010 (Α’87) προστίθεται εδάφιο γ’ ως εξής:

«Κάθε δήμος που θέτει υποψηφιότητα για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» δύναται να συστήσει ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση της εν λόγω δράσης. Επιτρέπεται η επιχορήγηση της εν λόγω εταιρείας από προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, επιμελητήρια και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς επίσης η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους ως άνω φορείς για την υλοποίηση του σκοπού της. Η ανώνυμη εταιρεία του δήμου που θα επιλεγεί να φιλοξενήσει το θεσμό λύεται υποχρεωτικά και τίθεται σε εκκαθάριση, με την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο συνεστήθη. Οι ανώνυμες εταιρείες των δήμων που δεν θα επιλεγούν να φιλοξενήσουν το θεσμό λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, αμέσως μετά την ανακήρυξη της πόλης που θα φέρει τον τίτλο της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης».