.

Άρθρο 54
Θέματα Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

1. Απαγορεύεται κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της για ικανοποίηση ή διασφάλιση απαιτήσεων και γενικότερα δικαιωμάτων που στηρίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4242/2014 (Α’ 50) ή απορρέουν από τις οριζόμενες στην παράγραφο αυτή υποχρεώσεις.

2. Απαγορεύεται κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του «Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου Α.Ε.» και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του μέχρι το πέρας της εκκαθάρισής του για χρέη που δημιουργήθηκαν είτε πριν είτε μετά τη θέση του υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4242/2014 (Α’ 50).

3. Στο άρθρο 11 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2372/1996 (Α’ 29), το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 4242/2014 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για το προσωπικό της εταιρείας κατά παρέκκλιση της παρ. Β1 του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (Α’ 176), και σύμφωνα με τη διαδικασία και προϋποθέσεις των παραγράφων Α1 και Β2 του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και έγκριση από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».