.

Άρθρο 53
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4264/2014 (Α’ 118)

1. Στο άρθρο 22 του Ν. 4264/2014 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται για τις καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για την οποία εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 285)».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Προκειμένου, για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα δύνανται να παραμένουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο για χρονική διάρκεια όχι μεγαλύτερη των δύο ωρών και για όχι περισσότερες από μία φορά την ημέρα στα όρια της ίδιας Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας ή του ίδιου Δήμου, κατά περίπτωση, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της παραγράφου 2. Οι αδειούχοι του προηγούμενου εδαφίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου από το δήμο, στα όρια του οποίου προσωρινά σταθμεύουν, και συνακόλουθα από τα τέλη χρήσης για τη δίωρη παραμονή τους και τηρούν υποχρεωτικά αριθμημένο και θεωρημένο από τα αρμόδια τμήματα της Περιφέρειας, ημερολόγιο φύλλων παρουσίας ανά μήνα, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου, του αριθμού αδείας, του ΑΦΜ, καθώς και του αριθμού ταμειακής μηχανής του δικαιούχου πωλητή. Σε στήλες αναγράφονται η ημερομηνία, το σημείο στάθμευσης και η ώρα προσέλευσης, καθώς και όλα τα στοιχεία, που αναγράφονται στο Παράρτημα I. Οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, οφείλουν να τηρούν τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις και απαγορεύεται να εγκαθίστανται προσωρινά σε χώρους που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, σε σημεία που δυσχεραίνεται η κυκλοφορία, και σε χώρους που απέχουν λιγότερο από 150 μέτρα από ομοειδή καταστήματα και επιχειρήσεις, καθώς και από καντίνες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Η διάθεση των τροφίμων και ποτών στους διερχόμενους πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα προστατεύεται η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητά αυτών.

Οι παραβάτες των ως άνω υποχρεώσεων τιμωρούνται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ’».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατ’ εξαίρεση, κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να δίδονται μία φορά το χρόνο, άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων σε αδειούχους υπαιθρίου εμπορίου, πλανόδιου ή στάσιμου, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 25 και της παραγράφου 2 του άρθρου 26 με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες και για συγκεκριμένη θέση, εφαρμοζομένων αναλόγως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 22. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 προστίθενται περιπτώσεις η’ και θ’ ως εξής:

«η) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 25 επιβάλλεται στους αδειούχους: α) σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας των δύο ωρών, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ, β) για τη μη τήρηση φακέλου φύλλων παρουσίας ανά μήνα πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ, γ) για τη μη ενημέρωση του εν λόγω φακέλου πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ και δ) για μη τήρηση της υποχρέωσης της ελάχιστης απόστασης των 150 μέτρων πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω παραβάσεων σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους το πρόστιμο διπλασιάζεται.

θ) Για μη τήρηση της υποχρέωσης του χρόνου δραστηριοποίησης της παραγράφου 2 του άρθρου 29 επιβάλλεται στους αδειούχους πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ».

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:

«δ) Εάν διαπιστωθεί η τέλεση των παραβάσεων της περίπτωση η’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για τρίτη φορά ανεξαρτήτως του χρόνου της παράβασης η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τον οικείο Περιφερειάρχη για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών».

6. Στο Ν. 4264/2014 προστίθεται Παράρτημα ως εξής:

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

7. Μεταβατική διάταξη:

α. Όλες οι υφιστάμενες άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα ανεξαρτήτως αδειοδοτούσας αρχής και χρόνου έκδοσης, ισχύουν για τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας, εντός της οποίας βρίσκεται γεωγραφικά η αδειοδοτούσα αρχή.

β. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η έκδοση νέων αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου ή στάσιμου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, με εξαίρεση τις άδειες που δίδονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4264/2014 (Α’ 118), καθώς και κάθε προς το σκοπό αυτόν σχετική προπαρασκευαστική ενέργεια, αναστέλλεται έως τις 30.6.2017, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει δημοσιευτεί σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι έχουν κληθεί να υποβάλλουν δικαιολογητικά.