.

Άρθρο 55
Θέματα προσωπικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

1. Ποσά οφειλόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) από προηγούμενες ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών εισφορών με βάση τον Κ.Ν. 1607/1986 (Α’ 5) εξοφλούνται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

2. Ο ΟΒΙ αναλαμβάνει την απευθείας και εξ’ ολοκλήρου καταβολή των οφειλόμενων ποσών της παραπάνω παραγράφου 1, από το αποθεματικό του, είτε εφάπαξ είτε σε επτά (7), κατ’ ανώτατο όριο, μηνιαίες ισόποσες δόσεις με απευθείας καταβολή στο ΕΓΔΕ, αρχής γενομένης από το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Η εγγραφή της σχετικής πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του ΟΒΙ γίνεται άμεσα με τροποποίησή του.