.

Άρθρο 56
Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων- Τροποποίηση διάταξης του Ν. 4307/2014 (Α’ 246)

Στο εδάφιο γ’ της παρ. 2 του άρθρου 60 του Μέρους Δ’ του Ν. 4307/2014 (Α’ 246), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η φράση «το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016».