.

Άρθρο 58

Τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν. 4389/2016 Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν. 4389/2016 (Α’ 94) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο, ως εξής: «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, όλοι οι υποψήφιοι για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων λαμβάνουν τον ανώτατο αριθμό μορίων για την ομάδα κριτηρίων (γ) «μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης».