.

Άρθρο 59

Η προθεσμία του άρθρου 89 του Ν. 4310/2014 (Α’258) παρατείνεται μέχρι 30.12.2016. Εντός της προθεσμίας αυτής επιβάλλεται η ολοκλήρωση της μεταστέγασης των δραστηριοτήτων που στεγάζονται στις κατασκευές τις οποίες αφορά η παρούσα ρύθμιση, όπως προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο του ως άνω άρθρου.