.

Άρθρο 60

1. Για την απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» από την ανώνυμη εταιρεία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ ΑΕ), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4321/2015 (Α’ 32), εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3139/2003 (Α’ 100).

2. Από την εισφορά περιουσιακών στοιχείων της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εταιρείας στην ΕΤΑΔ ΑΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της με αριθμό 41082/2015 κοινή των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, και Οικονομικών (Β’ 626/16.4.2015), εξαιρείται η υπό στοιχείο «ΙΣΤ» έκταση του αιγιαλού, ως έχει σήμερα διαμορφωθεί, η οποία εκ παραδρομής είχε περιληφθεί στην με αριθμό 143/43399/2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού (Β’ 2424/11.9.2014), αρμοδιότητας ήδη της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», δυνάμει του άρθρου 42 του Ν. 3943/2011 (Α’66), σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Ν. 4062/2012 (Α’ 70).

3. Επί της αξίας των παγίων της εταιρείας «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», όπως αυτή εμφανίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, με ημερομηνία αναφοράς την 21.3.2015, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης 41082/2015, η ΕΤΑΔ Α.Ε. διενεργεί από την επομένη της ημερομηνίας απορρόφησης, ήτοι από την επομένη της δημοσίευσης του Ν. 4321/2015, φορολογικά εκπιπτόμενες αποσβέσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167).

4. Για το σχημαχισθέν από την εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», αποθεματικό από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της, το οποίο εμφανίζεται στον κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου Ισολογισμό Μετασχηματισμού, εφαρμόζονται και για την ΕΤΑΔ ΑΕ οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του Ν. 4146/2013 (Α’ 90).

5. Η μεταγραφή της με αριθμό 41082/2015 κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Οικονομικών, μετά του προβλεπόμενου σε αυτήν Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 21ης Μαρτίου 2015, διενεργείται μέχρι την 30ή Ιουλίου 2016.