.

Άρθρο 61

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 172 του Ν. 4261/2014 (Α’ 107), με τίτλο «Ρυθμίσεις του Ν. 2971/2001», αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέχρι την 31.12.2016, ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής, θεωρούνται, για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2971/ 2001 (Α’ 285), ως όμορες, και σε περίπτωση που μεταξύ των προβολών που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και του αιγιαλού παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα, ακόμα και αν μεταξύ της πρόσοψης της επιχείρησης προς το δημόσιο κτήμα μεσολαβεί δρόμος οιασδήποτε μορφής, εφόσον έχουν ήδη αιτηθεί ή αιτηθούν εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου προς την Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), μέσω του οικείου Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, τη μίσθωση του ανωτέρω τμήματος δημοσίου κτήματος, που ορίζεται από τις προβολές, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για τις μισθώσεις του προηγούμενου εδαφίου».