.

Άρθρο 62
Παράταση προθεσμιών των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 2 και της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2971/2001 (Α’285).

1. Η προθεσμία της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2971/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4321/2015 (Α’ 32), παρατείνεται κατά επιπλέον δεκαοκτώ (18) μήνες.

2. Η προθεσμία της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2971/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4321/2015 (Α’ 32), παρατείνεται κατά επιπλέον δώδεκα (12) μήνες.

3. Η προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2971/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Ν. 4321/2015 (Α’ 32), παρατείνεται κατά επιπλέον δώδεκα (12) μήνες.