.

Άρθρο 64
Τροποποιήσεις των νόμων 4314/2014 (Α’ 265) και 3614/2007 (Α’ 267)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όλες οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση (ΣΑΕΠ) ανά οικεία περιφέρεια. Από 1.1.2017 οι πράξεις που εντάσσονται στα Τομεακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση (ΣΑΕ) ανά ΕΠ».

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από 23.12.2014.

3. Η παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών δύνανται να ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 παράγραφοι 9, 3, 10 και 11 παρ. 2, της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’ 94), τα χιλιομετρικά όρια για μετακίνηση εντός και εκτός έδρας, το επιτρεπόμενο όριο των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, το καθεστώς αναγνώρισης εξόδων διανυκτέρευσης, καθώς και οι όροι καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη».

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία, μέσω των αρμόδιων μονάδων της, εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες διαχείρισης για τις τμηματοποιημένες πράξεις του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, με βάση το ΣΔΕ 2014-2020, μέχρι την ένταξη τους στο Ε.Π. υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020».

5. Το άρθρο 33 του Ν. 3614/2007 (Α’ 267) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) τροποποιείται ως εξής:

Στο άρθρο 1 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» (ΜΟΔ Α.Ε.), το οποίο περιλαμβάνεται στο άρθρο 33 του Ν. 3614/2007 (Α’ 267), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265), προστίθεται σημείο (ιε) ως εξής:

«(ιε) Δύναται να υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων με χρηματοδότηση από πόρους της τεχνικής βοήθειας των ανωτέρω Ταμείων και άλλους πόρους».