.

Άρθρο 66

1. Τα υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, όπως ισχύει, αδειοδοτημένα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος Νόμου διατηρούν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους και αν από το σύνολο των προσηκόντως κατατεθειμένων στην αρμόδια για τη χορήγηση του ΕΣΛ υπηρεσία προβλεπόμενων δικαιολογητικών λείπει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί το σχετικό αίτημα για την έκδοσή της στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, ή ότι αυτό θα κατατεθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου αυτού. Για την προσκόμιση της ΑΕΠΟ στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του ΕΣΛ τίθεται προθεσμία δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου αυτού. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται άμεση ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

2. Σε υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, που διέθεταν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο κατά τη δημοσίευση του Νόμου αυτού έχει ανακληθεί λόγω έλλειψης ΑΕΠΟ, πλην όμως έχει κατατεθεί για την έκδοσή της σχετικό αίτημα στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου αυτού, επαναχορηγείται με την κατάθεση το ανακληθέν ΕΣΛ. Στις ως άνω επιχειρήσεις τίθεται προθεσμία δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου αυτού για την προσκόμιση της ΑΕΠΟ στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του ΕΣΛ. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται άμεση ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.