.

Άρθρο 65
Τροποποιήσεις του Ν. 4375/2016 (Α’ 51)

1. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ως Εντεταλμένη Αρχή, η οποία αναλαμβάνει την άσκηση μέρους αρμοδιοτήτων της υπεύθυνης αρχής σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή των αιτημάτων πληρωμής σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 44 του Κανονισμού 514/2014, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020».

2. Η παρ.1 του άρθρου 78 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Για τις χρηματοδοτήσεις και πληρωμές των έργων που εντάσσονται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014».

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 79 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των οικείων Υπουργών καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και των Εντεταλμένων Αρχών (εκτός της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων), τις αρμοδιότητές τους, τον αριθμό των θέσεων που απαιτούνται, τα προσόντα κάλυψης των θέσεων αυτών και τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανατίθεται στην Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υπεύθυνης Αρχής σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή των αιτημάτων πληρωμής, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 44 του Κανονισμού 514/2014, των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της περιόδου 2014-2020».