.

Άρθρο 69

Στο άρθρο 12 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (παρ. 3 άρθρου πρώτου του Ν. 2372/1996, Α’ 29 ) προστίθεται τελική παράγραφος ως εξής:

«Οι εργαζόμενες μητέρες υπάλληλοι της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν από την εταιρεία την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, καθώς και την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008, κατά αναλογική εφαρμογή. Σε υπαλλήλους της εταιρείας, που ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν τους εγκρίθηκε από τον ΟΑΕΔ η εν λόγω παροχή ή αναζητείται από τον ΟΑΕΔ η επιστροφή της, καταβάλλεται αυτή από την εταιρεία. Μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού της εταιρείας, όπως αυτός εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μπορεί να ορίζεται κάθε επιμέρους θέμα σε σχέση με την αναλογική εφαρμογή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας».